Centrum pomocy

1. W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów ubezpieczony powinien niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Gothaer TU S.A. pod numerem tel. (+48) 22 749 97 77 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu)

2. W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Gothaer TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@gothaer.pl

3. W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie lub faksem fakt powstania zdarzenia do Gothaer TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel.(+48) 22 749 97 77 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Gothaer TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;

4. W przypadku zdarzenia objętego ochroną assistance, Ubezpieczony obowiązany jest zgłosić niezwłocznie fakt powstania zdarzenia do Centrum Alarmowego Gothaer TU S.A. pod numerem (+48) 22 749 97 77.